خانه » هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

ISSN 2345-2382

صاحب‌­امتیاز: «مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین»

مدیرمسئول: محسن یزدان­‌پناه

سردبیر: محمدتقی جان­‌محمدی

اعضای هیئت تحریریه:

  • محمدتقی جان­‌محمدی / فلسفه – اقتصاد

  • حسین درودیان / اقتصاد

  • حسین رمضانی / فلسفه – علوم حوزوی

  • محسن یزدان­‌پناه / اقتصاد

بالا